O nadleśnictwie

W 1924 roku powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe. W jego strukturach zaczęło funkcjonować Nadleśnictwo Ostrów. Historia nadleśnictwa to historia ludzi pracujących w organizacji, i lasów którymi zarządzali. Początki były trudne.

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność przekracza 265 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Hodowlę lasu często określa się esencją sztuki leśnej. W jej zakres działania wchodzi wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w młodszych i starszych drzewostanach. Przy pielęgnacji lasu uwzględniane są prawa rządzące ekosystemem leśnym. Efektem pielęgnacji lasu jest kontynuacja produkcji drewna i kształtowanie lasu tak, aby spełniał swoje funkcje pozaprodukcyjne m.in. społeczne.

Ochrona lasu

Las (ekosystem leśny) jest zdrowy, kiedy nie została zakłócona w nim tzw. homeostaza ekosystemu. Jest to równowaga głównych procesów przemian materii w środowisku czyli równowaga ilościowa i jakościowa pomiędzy producentami, konsumentami i destruentami. W ekosystemach naturalnych mechanizmy regulacyjne działają na ogół bardzo precyzyjnie.

Użytkowanie lasu

Wielkość pozyskania drewna dla nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka określana jest przez Ministra Środowiska w Planie Urządzenia Lasu (PUL) obejmującym okres 10 lat. Plan ten dokładnie określa tzw. etat użytków rębnych i przedrębnych. Etat ten w naszym nadleśnictwie wynosi obecnie 85 tys. m3 na rok

Łowiectwo

Trudno nam sobie wyobrazić las bez zwierzyny. Małej wiewiórki czy dużego jelenia. Co wart jest las bez klangoru żurawi czy godów jeleni na rykowisku. Pragniemy aby ten spektakl trwał, bo jest cudowny i uzmysławia nam piękno przyrody. Zapewniamy, że będzie trwał dalej...

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada certyfikat przyznawany gospodarce leśnej - PEFC.