O nadleśnictwie

W 1924 roku powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe. W jego strukturach zaczęło funkcjonować Nadleśnictwo Ostrów. Historia nadleśnictwa to historia ludzi pracujących w organizacji, i lasów którymi zarządzali. Początki były trudne.

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność przekracza 265 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Hodowlę lasu często określa się esencją sztuki leśnej. W jej zakres działania wchodzi wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w młodszych i starszych drzewostanach. Przy pielęgnacji lasu uwzględniane są prawa rządzące ekosystemem leśnym. Efektem pielęgnacji lasu jest kontynuacja produkcji drewna i kształtowanie lasu tak, aby spełniał swoje funkcje pozaprodukcyjne m.in. społeczne.

Ochrona lasu

Las (ekosystem leśny) jest zdrowy, kiedy nie została zakłócona w nim tzw. homeostaza ekosystemu. Jest to równowaga głównych procesów przemian materii w środowisku czyli równowaga ilościowa i jakościowa pomiędzy producentami, konsumentami i destruentami. W ekosystemach naturalnych mechanizmy regulacyjne działają na ogół bardzo precyzyjnie.

Użytkowanie lasu

Wielkość pozyskania drewna dla nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka określana jest przez Ministra Środowiska w Planie Urządzenia Lasu (PUL) obejmującym okres 10 lat. Plan ten dokładnie określa tzw. etat użytków rębnych i przedrębnych. Etat ten w naszym nadleśnictwie wynosi obecnie 85 tys. m3 na rok

Łowiectwo

Trudno nam sobie wyobrazić las bez zwierzyny. Małej wiewiórki i dużego jelenia. Co l wart jest las bez klangoru żurawi czy godów jeleni na rykowisku. Pragniemy aby ten spektakl trwał, bo jest cudowny i uzmysławia nam piękno przyrody. Zapewniam ,że będzie trwał dalej

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśne: FSC ® (FSC – C013413) i PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

dowiedz się cennych informacji na ten temat