Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba nadleśnictwa znajduje się w budynku czterokondygnacyjnym, z czego jedno jest pod poziomem gruntu. Wejście wolne, bez punktów kontrolnych.

Dla osób o niepełnosprawnościach ruchowych dostępny jest parter. W budynku nie ma widny. Schody nie są wyposażone w platformę. Drzwi o szerokości dostosowanej dla osób na wózkach nie posiadają progów, lecz otwierane są przez pociągnięcie skrzydła.

Przed wejściem głównym, od strony ogrodu, znajduje się pochylnia.

Wejścia na posesję znajdują się na rogu ulic 3 Maja i Generała Stefana Grota-Roweckiego oraz od strony parkingu nadleśnictwa. Wjazd od ulicy Generała Stefana Grota-Roweckiego. Do drzwi prowadzą brukowane ścieżki. Ścieżka od strony parkingu nadleśnictwa posiada blokady architektoniczne dla osób o niepełnosprawnościach ruchowych w postaci schodów.

Nadleśnictwo nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Zalecane jest korzystanie z parkingu przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. Przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną dostosowane są dla osób o niepełnosprawnościach ruchowych.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Psy asystujące są mile widziane.

W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych i trwałych oznaczeń dla osób niewidomych lub niedowidzących. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego ani miganego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 29 74 687 36 lub e-mailowo na adres ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl