Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór na lasami niepaństwowymi

I. Podstawą prawną funkcjonowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi jest ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. 2020 r. poz.6)

Na podstawie art. 5 ustawy o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Może on powierzyć w drodze porozumienia prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych nadleśniczemu.

II. Od dnia 1 stycznia 2020 r. Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka nie ma podpisanego porozumienia ze Starostwem i nie prowadzi nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa leżącymi w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

III. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa prowadzi Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

IV. Obowiązki właściciela wynikające z Ustawy o lasach:

• trwałe utrzymywanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania, a w szczególności:

• zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;

• ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;

• pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;

• przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej;

• racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:

a) pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,

b) pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

V. Obowiązki Lasów Państwowych wynikające z Ustawy o lasach

• doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej;

• udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego;

• organizować wykonywanie zadań gospodarczych w lesie, łącznie ze sprzedażą drewna, na podstawie umowy z właścicielem lasu;

• sporządzenie planu zalesienia oraz potwierdzenie wykonanie zalesienia zgodnie z tym planem;

• sporządzenie planu realizacji inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska oraz potwierdzenie jej wykonania zgodnie z tym planem;

• wykonanie na koszt nadleśnictwa zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

• sporządzanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów oraz prowadzenie banku danych o lasach.