Wydawca treści Wydawca treści

zalesienia w ramach PROW

Zalesienia gruntów prywatnych z PROW W 2015 roku został uruchomiony nowy PROW na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach Nadleśnictwo, na wniosek właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, sporządza plany zalesień. Zalesianie gruntów rolnych i nierolnych odbywa się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i jest zawarte w Działaniu 8.

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, poddziałanie - Zalesianie i tworzenie terenów zielonych.

Działki przeznaczone do zalesienia muszą spełniać między innymi następujące wymagania:

- być wykazana w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny, sad lub grunt z sukcesją naturalną,

- być przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu zalesienie nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- stanowić powierzchnię co najmniej 0,1 ha i szerokość większą niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem.