Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mała retencja nizinna

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka wzięło udział w projekcie p.t. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko".

Obserwacje z ostatniego 50-lecia wskazują na nasilanie się na obszarze Polski ekstremalnych zjawisk pogodowych. Sezonowa zmienność klimatyczna charakteryzująca się intensywnymi opadami wiosennymi oraz okresami suszy w porze letniej oraz stan systemów melioracyjnych, doprowadziły do obniżenia zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych. W efekcie na wielu obszarach dochodzi do przesuszenia licznych siedlisk leśnych.

Wychodząc naprzeciw opisanym problemom, od ponad 20 lat Lasy Państwowe realizowały inwestycje związane z retencjonowaniem wody. Podejmowane działania przyniosły wymierne korzyści w postaci zwiększenia zasobności w wodę siedlisk leśnych, a także odtworzenia zdegradowanych ekosystemów wodno-błotnych.

W ramach takich działań Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka wzięło udział w projekcie p.t. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Jest to pierwsza tak duża, na skalę całego kraju próba połączenia działań leśników w zakresie retencji z aktywną ochroną przed niepożądanymi skutkami przyśpieszonego spływu wód powierzchniowych. Źródłem finansowania działań jest III Priorytet Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności).

Tereny Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka w większości położone są na ubogich siedliskach. Sieć rzeczna na tych terenach jest umiarkowanie gęsta. W dorzeczu Bugu poprzecinany jest niewielkimi dopływami i ciekami. Niewiele można tu spotkać siedlisk hydrograficznie cennych, takich jak grądy i łęgi, dlatego tak istotne jest aby je chronić. Siedliska te są bogate w wiele charakterystycznych dla nich, rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Inwestycja była zlokalizowana w gminie Ostrów Mazowiecka i Brok na trzech ciekach wodnych. Opracowanie projektu budowlanego poprzedzone było rozpoznaniem terenowym i dobraniem odpowiednich obiektów małej retencji do warunków terenowych, budowy geologicznej i warunków gruntowo-wodnych. Zbudowano 9 progów-bystrotoków, 8 progów, 11 grobli z przelewem, przetasowanie ziemne i zasypanie rowu.

Pierwsze efekty budowy obiektów małej retencji już są widoczne - chętnie osiedliły w ich pobliżu bobry.