Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona przyrody

Lasy stanowią w Polsce najcenniejszy i najliczniej reprezentowany składnik wszystkich form ochrony przyrody. Zajmują prawie 38% obszarów objętych ochroną.

 

Podstawowym aktem prawnym określającym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz.880 z późn. zm.)

Przedmiotem ochrony przyrody są:
  1.       Dziko występujące rośliny, zwierzęta i grzyby- zwłaszcza objęte ochroną gatunkową.
  2.       Zwierzęta prowadzące wędrowny tryb życia.
  3.       Siedliska przyrodnicze.
  4.       Siedliska zagrożonych wyginięciem , rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
  5.       Twory przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalne szczątki roślin i zwierząt.
  6.       Krajobraz.
  7.       Zieleń w miastach i wsiach.
  8.       Zadrzewienia.
 

Ochrona przyrody polega na rozsądnym (zrównoważonym) użytkowaniu jej składników i zasobów w sposób   nie zagrażający zachowaniu i możliwości ich odnawiania.  Muszą przy tym być utrzymane  procesy zachodzące w przyrodzie oraz zapewniona ciągłość  istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich miejscem  występowania-siedliskiem.

Wśród form ochrony przyrody wyróżniamy (zaznaczone na zielono występują w lasach naszego nadleśnictwa):
► parki narodowe i parki krajobrazowe,
► rezerwaty przyrody i pomniki przyrody,
► obszary Natura 2000 i obszary chronionego krajobrazu,
► stanowiska dokumentacyjne i użytki ekologiczne,
► ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów,

► zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Wśród dziko występujących grzybów spotkamy smardza jadalnego i szmaciaka gałęzistego; wśród roślin: sasankę otwartą i lilię złotogłów a z krzewów wawrzynka wilcze łyko. Ciekawe ptaki to dudek, bocian czarny, lelek kozodój, żuraw i lerka (skowronek borowy), a wśród ssaków bóbr i wydra. Ostatnio spotykana jest wataha wilków. Kumak nizinny i traszki reprezentują świat płazów, a żmija zygzakowata gady. Z owadów można spotkać pazia królowej i coraz rzadsze trzmiele.Leśne siedliska naturowe reprezentowane są w lasach nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka przez grądy ( kod 9170) i łęgi ( kod 91E0). Występują one na łącznej powierzchni 808 ha. Gospodarowanie w nich  jest szczególne i polega na ochronie warunków siedliskowych, a w łęgach warunków wodnych. Również skład gatunkowy i wiekowy drzewostanów powinien być zróżnicowany. Nie powinno także brakować drewna martwego-stojącego i leżącego, będącego siedliskiem życia wielu gatunków porostów, grzybów i owadów.

Dodatkowy status ochronny mają lasy w granicach administracyjnych miast  o powierzchni 1335 ha oraz lasy chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulujące stosunki hydrologiczne w zlewni, występujące na 1365 ha.

Integralną częścią Planu Urządzenia Lasu (pul), najważniejszego dokumentu w nadleśnictwie na podstawie którego prowadzi się gospodarkę leśną, jest Program Ochrony Przyrody. Obowiązujący  pul został dostosowany  do warunków powstałych  po wprowadzeniu w Polsce Natury 2000. Powstał dodatkowy dokument pod nazwą „Prognoza  oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na okres 2011-2014". Pozwoli on dostosować w pełni działania leśników do wymogów ochrony przyrody w lasach.