Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

Lasy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka stanowią wschodni kraniec Puszczy Białej.

Lasy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka stanowią wschodni kraniec Puszczy Białej. Powierzchnia  wynosi blisko 20 tyś. ha.

Teren nadleśnictwa według regionalizacji przyrodniczo-leśnej położony jest w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej, Dzielnicy V -  Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej, mezoregionach: b - Wysoczyzny Łomżyńskiej, c - Wysoczyzny Bielskiej, d - Doliny Dolnego Bugu. Według regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki, 1998), teren ten znajduje się na pograniczu dwóch obszarów: Europy Zachodniej i europy Wschodniej kontynentu europejskiego. Geograficznie powiat ostrowski położony jest na terenie Niziny Północnomazowieckiej, mezoregionu Międzyrzecza Łomżyńskiego ograniczonego dolinami Narwi i Bugu.

Obszar nadleśnictwa położony jet w zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego, stadium warciańskiego. Na większości obszarów przeważają równoległe równiny moreny dennej, ukształtowane w warunkach silnych i długotrwałych denudacyjnych i akumulacyjnych procesów peryglacjalnych, rozcięte dolinami rzek - Bug, Broczysko, Tuchełka i Wymakracz. Dominującymi formami i ukształtowania terenu są równiny wodnolodowcowe. Powierzchnia sandru opada na południe i południowy zachód. Teren Nadleśnictwa jest mało zróżnicowany pod względem budujących go utworów geologicznych. Utwory akumulacji lodowcowej zajmują prawie 95% powierzchni nadleśnictwa, w tym niemal 80% obszaru stanowią terenu zbudowane z piasków sandrowych.

Klimat Niziny Mazowiecko-Podlaskiej ma cechy klimatyczne Wielkich Dolin. Charakteryzuje go duża amplituda  średnich rocznych temperatur, dość nagłe przejścia w porach roku oraz niewielka ilość opadów. Średnia roczna temperatura wynosi 7-7,5st. C. Okres wegetacyjny trwa tu ok. 210 dni, a średnia suma opadów w tym regionie wynosi 560 mm.
Dominującym typem siedliskowym jest Bśw (47%) i BMśw (34%). Na większości siedlisk gatunkiem panującym jest sosna. Charakteryzuje się ona cennym rodzimym ekotypem, wywodzącym swój rodowód z pierwotnych lasów Puszczy Białej.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się wiele elementów środowiska, cennych z punktu wiedzenia szeroko rozumianej waloryzacji przyrodniczej.