Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU ZABIEGU TECHNIKĄ AGROLOTNICZĄ PRZECIWKO CHRABĄSZCZOWI

ZAWIADOMIENIE

w sprawie zabiegu ograniczania populacji szkodliwych owadów 2022 r. na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania w 2022 r. zabiegów ratowniczych i ochronnych techniką agrolotniczą w sytuacji wystąpienia zagrożenia trwałości lasu w Nadleśnictwach Ostrów Mazowiecka, Wyszków, działając w myśl art. 10 ust. 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) oraz Zarządzeniem Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2022 roku:

 

 

Zawiadamiam

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie i położonych w zasięgu terytorialnym: gminy Ostrów Mazowiecka. Łączna powierzchnia zabiegu wynosi: 675 ha LP.

 

Zabieg ratowniczy zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwant) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcją użycia. Szczegółową charakterystykę i sposób użycia obu wymienionych środków zawierają załączone etykiety - instrukcje stosowania.

 

Nazwa środka ochrony

roślin:

Mospilan 20 SP

Ikar 95 EC

Rodzaj

insektycyd

adiuwant

Nazwa i zawartość

substancji aktywnej

acetamipryd

związek z grupy pochodnych

neonikotynoidów - 20%.

olej mineralny SAE 10/95

(destylat ropy naftowej

zawierający

węglowodory parafinowe) -

95%

Określenie toksyczności

dla ludzi

szkodliwy- działa szkodliwie przez drogi

oddechowe i po połknięciu

działa drażniąco na oczy

Określenie toksyczności

dla organizmów wodnych

działa szkodliwie na organizmy wodne,

może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku

wodnym.

Działa toksycznie na

organizmy wodne, może

powodować długo utrzymujące

się niekorzystne zmiany w

środowisku wodnym.

Określenie toksyczności

dla pszczół

 

 

Okres karencji ( okres od

dnia ostatniego zabiegu do

dnia zbioru i przeznaczenia

do konsumpcji)

RUNO LEŚNE

-14 DNI

NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla

pszczół

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla ludzi

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla

zwierząt

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

 

 

Szczegółową charakterystykę i sposób użycia obu wymienionych środków zawierają załączone etykiety - instrukcje stosowania.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo umieszczone tablice ostrzegawcze z napisem:

„ZAKAZ WSTĘPU DO LASU. ZABIEG RATOWNICZY ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. (DZ.U.2022.672) TERMIN OBOWIĄZYWANIA OD 16.05.2022 R. DO 20.06.2022 R.”

 

Jednocześnie Nadleśnictwo zwraca się z prośbą do podmiotów i innych organizacji o włączenie się do akcji informacyjnej, w odniesieniu do miejscowej ludności .

Oprysk będzie wykonywany w okresie pomiędzy 10 maja a 20 czerwca 2022 r.

(w zależności od warunków atmosferycznych termin zabiegu może zostać przesunięty). W sprawach związanych z akcją prosimy kontaktować się telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka, telefon 29 746 87 36 e-mail:

ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie do Nadleśnictwa w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

Z poważaniem,
Marek Bączek
Nadleśniczy