Lista aktualności Lista aktualności

Zawiadomienie o zabiegach agrolotniczych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, z dnia 9.04.2020 roku dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania w 2020 r. zabiegów ratowniczych i ochronnych techniką agrolotniczą w sytuacji wystąpienia zagrożenia trwałości lasu w Nadleśnictwach Ostrów Mazowiecka, Pułtusk i Wyszków, działając w myśl art. 10 ust. 3 Ustawy o lasachz dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2018 r poz.2129, 2161 z 2019 r. poz. 83, 125.) oraz Zarządzenia Nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2020 roku

 

Z a w i a d a m i a m

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie obwódką i położonych w zasięgu terytorialnym: gminy Brok - 1953 ha i miasta Brok - 522 ha.

Łączna powierzchnia zabiegu wynosi: 2475 ha LP.

Zabieg ratowniczy zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwant) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcją użycia.

 

 

Nazwa środka ochrony roślin:

Mospilan 20 SP

Ikar 95 EC

Rodzaj

insektycyd

adiuwant

Nazwa i zawartość substancji aktywnej

acetamipryd

związek z grupy pochodnych neonikotynoidów - 20%.

olej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierający

węglowodory parafinowe) - 95%

Określenie toksyczności dla ludzi

szkodliwy- działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu

działa drażniąco na oczy

Określenie toksyczności dla organizmów wodnych

działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Określenie toksyczności dla pszczół

   

Okres karencji ( okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji)

RUNO LEŚNE

-14 DNI

NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla pszczół

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla ludzi

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Okres prewencji dla zwierząt

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Szczegółową charakterystykę i sposób użycia obu wymienionych środków zawierają załączone etykiety - instrukcje stosowania.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo umieszczone tablice ostrzegawcze z napisem:

,, ZAKAZ WSTĘPU DO LASU. ZABIEG RATOWNICZY ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW  NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991R. (Dz. U. z 2020 r poz. 6, z późn. zm.) OD DNIA ………………. R. DO DNIA………………..R. NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OSTRÓW MAZOWIECKA"

Jednocześnie Nadleśnictwo zwraca się z prośbą do Urzędu Gminy i innych organizacji o włączenie się do akcji informacyjnej w odniesieniu do miejscowej ludności .

Oprysk będzie wykonywany w okresie pomiędzy 11 maja a 20 czerwca 2020 r. (w zależności od warunków atmosferycznych termin zabiegu może zostać przesunięty).

W sprawach związanych z akcją prosimy się kontaktować telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka, telefon 29 746 87 36 e-mail:  ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie  do Nadleśnictwa w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka