Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE- SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI NISSAN

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie pisemnego przetargu (zbieranie ofert) na sprzedaż zbędnych środków trwałych – samochód marki Nissan NP300 TD MR’08 E4 2.9t

Ostrów Mazowiecka, dnia 28.03.2024r.

Znak sprawy: SA.234.64.2023

 

OGŁOSZENIE

 O POSTEPOWANIU W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH- SAMOCHÓD MARKI NISSAN

 

I Nazwa i siedziba Sprzedającego

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-000-28-30

Tel.: 29 746 87 36

e-mail: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

strona internetowa : https://ostrow.warszawa.lasy.gov.pl/

prowadzi postępowanie w trybie pisemnego postepowania (zbieranie ofert) na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. nr 97 poz. 443 ze zmianami)

 

II Przedmiot przetargu

Przedmiotem postępowanie przetargowego jest samochód:

Marka:

NISSAN

Model:

NP300 TD MR’08 E4 2.9t

Wersja:

Double Cab Base

Rodzaj Pojazdu

Samochód specjalny

Nr Identyfikacyjny VIN

ADNCPUD22U0000754

Rok produkcji

2010

Data pierwszej rejestracji

18.04.2011

Silnik: rodzaj/pojemność/moc

2488ccm /98 kW (133 KM)

Stan licznika

117580

Kolor powłoki lakierniczej

Szary 2- warstwowy z efektem metalicznym

Dopuszczalna masa całkowita

2860kg

Rodzaj nadwozia

Pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy , 4 osobowy

Liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów

2 / 4WD (4x4) / manualna

Liczba cylindrów / układ cylindrów:

4/ rzędowy

Norma spalania

E4

 

 

III Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód

Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin pojazdu od dnia ogłoszenia przetargu do terminu upływu składania ofert w dni robocze w godzinach 8: 00-14: 00 w Ostrowi Mazowieckiej na parkingu biura Nadleśnictwa ( Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 30) po uprzednim uzgodnieniu z Sekretarzem Nadleśnictwa.

IV Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium.

 1. Cena wywoławcza określona w oparciu o opinię rzeczoznawcy została ustalona na kwotę
  12 800 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych). Cena wywoławcza zawiera podatek Vat 23%. Opinia techniczna pojazdu do wglądu podczas oględzin pojazdu.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1  280 zł ( tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych ) przed upływem terminu składania ofert, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ O/Ostrołęka na numer konta 65 2030 0045 1110 0000 0387 4570. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Wnosząc wadium w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: „zakup samochodu Nissan”.

Jeśli wadium zostanie wpłacone przed podmiot inny niż składający ofertę, dokument potwierdzając wniesienie wadium powinien wskazywać w czyim imieniu lub na czyją rzecz, wadium jest wnoszone.

 1. Nadleśnictwo informuje, że:

- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;

- wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia pojazdu;

- wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa, jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się do zawarcia umowy lub nie zapłaci ceny;

- wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa, jeśli oferent nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.

4. Oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 

V Sposób przygotowania oferty

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie ścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Oferta na zakup samochodu Nissan.”

 

 Oferta musi zawierać:

 1. Imię, Nazwisko i adres lub nazwę firmy i, siedzibę i adres oferenta, adres e-mail;
 2. Oferowana cenę nabycia samochodu w kwocie brutto w złotych polskich;
 3. Dowód wniesienia wadium

Wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

 

VI Miejsce i termin przetargu

 

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, ul.3 Maja 30 , pocztą tradycyjną do dnia 15 kwietnia 2024r do godziny 09:00 ( decyduje data i godzina wpływu), lub przesłać na adres: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2024r. o godzinie 10:00 a uczestnicy postepowania zostaną powiadomieni o jego wyniku drogą mailową.
 3. Sprzedawca wymaga zawarcia umowy zgodnie z projektem Sprzedawcy: projekt dostępny do wglądu w miejscu i czasie określonym w pkt III

 

 

VII Pozostałe informacje

 

 1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa składająca się z trzech osób, powołanych przez sprzedawcę.
 2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który w terminie złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom sprzedawcy i zaoferuje cenę nabycia najwyższa z biorących udział w przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza.
 3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie, co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 5. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert nabycia samochodu za tę samą cenę, sprzedawca wyznacza termin kolejnego przetargu w formie licytacji pomiędzy tymi oferentami. O terminie i miejscu licytacji oferenci zostaną powiadomieni droga mailowa, a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert ustnie.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 3 dni.
 7. Protokolarnie wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
 8. Nadleśnictwo zastrzega prawo własności sprzedanego samochodu do dnia zapłaty ceny przez wyłonionego nabywcę.
 9. Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte samochodu przeznaczonego do sprzedaży.
 10. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów udziału w postepowaniu w tym kosztów poniesionych na przygotowanie ofert.
 11. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 12. Informacja o przetargu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń biura Nadleśnictwa oraz na stronie internetowej pod adresem: https://ostrow.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci