Lista aktualności Lista aktualności

Na sprzedaż nieruchomości leśnej gruntowej

 

 O G Ł O S Z E N I E

 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

ogłasza  publiczny  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnej gruntowej

ORGANIZATOR PRZETARGU /SPRZEDAJĄCY/

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 30, 07- 300 Ostrów Mazowiecka

tel. (029) 746 87 36, e-mail: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl,

NIP: 7590002830, REGON 550326916

Strona internetowa Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka: https://ostrow.warszawa.lasy.gov.pl/ https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-ostrow-mazowiecka

Podstawa prawna:

  1. Art. 38   ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z  2021 r. poz. 1275);
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
  3. Zarządzenie Nr 79 Nadleśniczego  Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzania przetargów publicznych oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowych w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka .

I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza:  

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu przeznaczonego do sprzedaży określona została na dzień 23.11.2021 roku zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych .

  1. Opis przedmiotu przetargu:

Nieruchomość leśna gruntowa, położona na działce ewidencyjnej nr 29/2. Szczegółowy opis nieruchomości leśnej gruntowej j.n.:

Lp.

Rodzaj użytku

Adres leśny /leśnictwo/

Nr działki ew.

Pow. wydzielenia ha

Powierzchnia działki ha

Rodzaj pow.

Adres administracyjny

Obręb ewidencyjny Gmina

Nr KW

1

LsV D-STAN

17-11-2-08-134   -a  -00

 /Orło/

              29/2

0,1560

 

 

 

14-16-052-0012 Małkinia Dolna

Małkinia Górna

OS1M/00057973/4

 

0,1760

2

LsV L ENERG

17-11-2-08-134   -~a  -00

 /Orło/

14-16-052-0012 Małkinia Dolna

Małkinia Górna

0,0200

1.Działka nr 29/2 jest działką leśną, pokrytą drzewostanem. Na działce występuje również lina elektroenergetyczna.

  1. Działka ma dostęp do drogi publicznej.

3.Księga Wieczysta nr OS1M/00057973/4 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej V Wydziale Ksiąg Wieczystych.

4. Działka nr 29/2 zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna i zespołu miejscowości Małkinia Górna, zatwierdzonym uchwałą nr 34/VI/94 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 8 grudnia 1994 r. , obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku, działkę położoną w obrębie geodezyjnym Małkinia Dolna o numerze 29/2, stanowił las. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Małkinia Dolna.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Małkinia Górna- Uchwała Rady Gminy Nr 15a/IV/2002 z dnia 30.12.2002 r. dla działki położonej w obrębie geodezyjnym Małkinia Dolna, o numerze ewidencyjnym 29/2, wskazanym założeniem jest las.

5.Działka nr 29/2 nie jest obciążona żadnym prawem, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań oraz nie jest wpisana do rejestru zabytków.

6.Cena wywoławcza wynosi 16800,00  zł  (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych) netto. Wadium: 3360,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych)

II. Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Szczegółowe informacje uzyskać można w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00 w siedzibie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30; 07-300 Ostrów Mazowiecka, oraz pod nr tel. (29) 7468736. III. Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się siedzibie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 30; 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 22.03.2022 roku, o godzinie 9:00 Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości, a w sytuacji reprezentowania interesów osób trzecich – stosowne pełnomocnictwo ustanowione notarialnie.

V .Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości stanowiącej 20% ceny wywoławczej danej nieruchomości na konto Bank BNP Paribas 26 2030 0045 1110 0000 0019 7420. Zgodnie z art.45 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez ORGANIZATORA PRZETARGU /SPRZEDAJĄCEGO. Wadium musi być wniesione przez uczestnika przetargu do dnia poprzedzającego dzień przetargu. Wadium może być także wnoszone w formie gwarancji bankowej. Stosowny dokument wadialny (oryginał) należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa do dnia poprzedzającego dzień przetargu..

VI.Inne zastrzeżenia

1.Cena nabycia działki nr 29/2 jak również poniesione przez Nadleśnictwo koszty związane z przygotowaniem działki do sprzedaży ( np.wypis i wyrys z ewidencji gruntów,  Zaświadczenie Wójta Gminy Małkinia Górna, wycena działki, ogłoszenie w prasie) winny być uiszczone przez nabywcę przed podpisaniem aktu notarialnego. Cena działki nie zawiera w/w  kosztów.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się bez doliczenia odsetek bankowych w terminie 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu, z tym, że:

  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić
  • wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

3.Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości lub udziału Skarbu Państwa w nieruchomościach doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.

4.Koszty umowy przenoszącej własność nieruchomości ponosi kupujący,

5.Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

6. Osoba odwiedzająca ORGANIZATORA PRZETARGU /SPRZEDAJĄCEGO ma obowiązek przestrzegania zaleceń  w zakresie organizacji pracy biura nadleśnictwa, w związku z pandemią COVID-19

 VII .Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości.

Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez nabywcę, który przetarg wygra nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w  formie aktu notarialnego.

VIII. Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku pod numerem ( 29 746 8736 w godzinach od 7:00 do 15:00 u Agnieszki Napiórkowskiej.