Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. administracyjnych

 

OGŁOSZENIE

Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

w sprawie naboru zewnętrznego na wolne stanowisko

specjalisty ds. administracyjnych w dziale administracyjno-gospodarczym

 

 

Organizator nabor

Opis czynności wykonywanych na stanowisku – zakres ważniejszych zadań

Prowadzenie spraw remontowo-budowlanych i inwestycyjnych, a w szczególności:

 1. przeprowadzanie bądź zlecanie wykonania okresowych przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawo budowlane,
 2. zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 3. kosztorysowanie robót budowlanych,
 4. dokonywanie rozliczeń za wykonane usługi – zakupy, remonty i inwestycje, w tym rozliczenie przeglądów pogwarancyjnych.
 5. pełnienie nadzoru wykonawstwa robót,
 6. sporządzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie remontów i inwestycji,
 7. prowadzenie analiz wykonania technicznego i finansowego planu remontów
  i inwestycji,
 8. prowadzenie rozliczenia materiałów z odzysku nadających się do dalszego użytku oraz zużytych materiałów,
 9. sporządzanie dokumentacji na rozbiórkę budynków.
 1. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielanie zamówienia zgodnie z ustawą PZP,
 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych w systemie informatycznym (SILP), w tym sporządzanie dokumentów przyjęcia OT i likwidacji środka trwałego LT.
 3. Ewidencja nakładów i remontów w systemie informatycznym (SILP).
 4. Kontrola merytoryczna dokumentów zewnętrznych (faktury, rachunki, noty, decyzje) z zakresu prowadzonych prze siebie spraw.
 5. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w swoim zakresie.
  Wymagania obligatoryjne (podstawowe)
 6. wykształcenie wyższe budowlane, administracyjne bądź prawnicze,
 7. doświadczenie zawodowe w pracy biurowej minimum 3 lata,
 8. znajomość obsługi pakietów MS Office (World, Excel, Outlook),
 9. znajomość ustawy Prawo budowlane,
 10. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.
  Wymagania dodatkowe (preferowane)
 11. uprawnienia budowlane,
 12. prawo jazdy kat.B,
 13. znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  Oczekiwania wobec kandydata/ki
 14. umiejętność pracy w zespole,
 15. umiejętności analityczne,
 16. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 17. bardzo dobra organizacja własnej pracy,
 18. dyspozycyjność,
 19. sumienność i rzetelność,
 20. chęć samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy.
  Wymagane dokumenty
 21. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 22. CV,
 23. kserokopie świadectw pracy,
 24. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata/ki za zgodność z oryginałem,
 25. kserokopie innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych itp. dotyczących stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja,
 26. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika,
 27. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka.,
 28. oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Warunki zatrudnienia
 29. miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 30. umowa o pracę na czas określony ok.1 roku, docelowo umowa na czas nieokreślony,
 31. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (od godz. 7.00 do godz. 15.00),
 32. zatrudnienie na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze może przekraczać cztery godziny dziennie,
 33. możliwość rozwoju poprzez szkolenia,
 34. świadczenia socjalne.
  Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.04.2021r. do godz.12.00:

 1. osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 30 (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00)
 2. pocztą tradycyjną na adres:

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 1. elektronicznie na adres: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko – specjalisty ds. administracyjnych”.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Nadleśnictwa.

Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej nie

będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego i bez otwierania koperty zostaną

odesłane na adres korespondencyjny kandydata/kandydatki.

 

Zasady przeprowadzania procedury rekrutacji

Proces rekrutacji prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka.

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach:

 • Etap I – weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
 • Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami; powiadomienie telefoniczne lub pocztą elektroniczną uczestników procesu rekrutacyjnego o wynikach.

  Informacje dodatkowe
 1. Po zakończeniu procedury naboru, komisyjnie niszczone są wszystkie dokumenty przesłane przez kandydatów za wyjątkiem dokumentów kandydata wyłonionego w konkursie.
 2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. Nadleśnictwo nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
 4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie naboru jest Pan Rafał Śniadała tel. 29 745 40 32.

 

Marek Bączek
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka