Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie w sprawie naboru zewnętrznego

Ostrów Mazowiecka, dnia 10-01-2022

Zn. spr.: NK.1101.4.2021

OGŁOSZENIE

Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

w sprawie naboru zewnętrznego na stanowisko

specjalisty ds. administracyjnych w dziale administracyjno-gospodarczym

 

1. Organizator naboru

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. 29 7468736

e-mail: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

2. Opis czynności wykonywanych na stanowisku – zakres ważniejszych zadań

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką mieszkaniową,

w szczególności:

1) wnioskowanie do RDLP w Warszawie o wydanie zgody zawarcia umowy,

2) sporządzanie umów i aneksów,

3) wystawianie faktur za najem mieszkań i pomieszczeń gospodarczych,

4) rozliczanie użytkowników lokali za media,

5) aktualizowanie stawek za opłaty niezależne związane z usługodawcami,

6) monitorowanie na bieżąco stanu zadłużenia najemców,

7) wystawianie wezwań do zapłaty i windykacja należności z tytułu

najmu/dzierżawy mieszkań,

8) przygotowywanie dokumentów dla radcy prawnego pełniącego obsługę

prawną w nadleśnictwie do spraw sądowych o eksmisję i zapłatę należności

pieniężnych,

9) bieżące sporządzanie zestawień dot. prowadzonych spraw komorniczych.

  1. Rozliczanie mediów w biurze nadleśnictwa.

  2. Wystawianie faktur za media dla najemców/dzierżawców lokali i innych

    pomieszczeń, oraz pracowników nadleśnictwa.

  3. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem podatku od nieruchomości, w tym terminowe sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości.

  4. Sporządzanie rocznych planów w SILP z zakresu gospodarki mieszkaniowej i opłat lokalnych - podatek od nieruchomości.

  5. Sporządzanie umów i aneksów najmu/dzierżawy dla maszyn, urządzeń i innych ruchomości, w szczególności:

1) sporządzanie kalkulacji czynszu,

2) przekazywanie i przyjmowanie maszyn, urządzeń i innych ruchomości od

najemcy/dzierżawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,

3) wystawianie faktur za najem/dzierżawę,

4) monitorowanie na bieżąco stan zadłużenia,

5) wystawianie wezwań do zapłaty i windykacja należności z tytułu

najmu/dzierżawy mieszkań,

6) przygotowywanie dokumentów dla radcy prawnego pełniącego obsługę

prawną w nadleśnictwie do spraw sądowych o eksmisję i zapłatę należności

pieniężnych.

8. Wymagania obligatoryjne (podstawowe)

1) wykształcenie wyższe administracyjne,

2) doświadczenie zawodowe w pracy w dziale administracyjnym minimum 1 rok,

3) znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD),

4) znajomość obsługi pakietów MS Office (World, Excel, Outlook),

5) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.

9. Wymagania dodatkowe (preferowane)

1) prawo jazdy kat.B,

2) znajomość Systemu Informatycznego LP, w szczególności modułu

„Infrastruktura”,

3) znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym

10. Oczekiwania wobec kandydata/ki

1) umiejętność pracy w zespole,

2) umiejętności analityczne,

3) samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,

4) bardzo dobra organizacja własnej pracy,

5) dyspozycyjność,

6) sumienność i rzetelność,

7) chęć samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy.

11. Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

2) CV,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

poświadczone przez kandydata/ki za zgodność z oryginałem,

5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

studiów podyplomowych itp. dotyczących stanowiska pracy, na które prowadzona

jest rekrutacja,

6) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika,

7) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Ostrów

Mazowiecka.,

8) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

12. Warunki zatrudnienia

1) miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja

30, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2) umowa o pracę na czas określony ok.1 roku, docelowo umowa na czas

nieokreślony,

3) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (od godz. 7.00 do godz. 15.00),

4) zatrudnienie na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy

monitorze może przekraczać cztery godziny dziennie,

5) możliwość rozwoju poprzez szkolenia,

6) świadczenia socjalne.

13. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.01.2022r. do godz.

12.00:

1) osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Ostrów

Mazowiecka w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 30 (sekretariat czynny jest od

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00)

2) pocztą tradycyjną na adres:

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 30

07-300 Ostrów Mazowiecka

3) elektronicznie na adres: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: „Dokumenty

aplikacyjne na stanowisko – specjalisty ds. administracyjnych”.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów

do Nadleśnictwa.

Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej nie

będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego i bez otwierania koperty zostaną

odesłane na adres korespondencyjny kandydata/kandydatki.

14. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacji

Proces rekrutacji prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez

Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka.

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach:

 Etap I – weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem formalnym

i merytorycznym,

 Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami; powiadomienie

telefoniczne lub pocztą elektroniczną uczestników procesu rekrutacyjnego

o wynikach.

15.Informacje dodatkowe

1) Po zakończeniu procedury naboru, komisyjnie niszczone są wszystkie dokumenty

przesłane przez kandydatów za wyjątkiem dokumentów kandydata wyłonionego

w konkursie.

2) Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka zastrzega sobie możliwość

unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.

3) Nadleśnictwo nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie naboru jest Pan Sławomir

Sadowski tel. 29 7454032.

Z poważaniem,

Marek Bączek

Nadleśniczy