Lista aktualności Lista aktualności

o naborze wewnętrznym na stanowisko spec. ds. administracyjnych

Ostrów Mazowiecka, dnia 08-06-2022

Zn.spr.: NK.1101.3.2022

 

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA OSTRÓW MAZOWIECKA

O NABORZE WEWNĘTRZNYM NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNYCH

 

 1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka

e-mail: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

 1. Adresaci naboru:

Rekrutacja skierowana jest do pracowników aktualnie zatrudnionych

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz osób, z którymi pracodawca Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe rozwiązał stosunek pracy po 2 kwietnia 2020 r.

 1. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):

 1. Sporządzanie rocznego i wieloletniego planu finansowo-gospodarczego nadleśnictwa w zakresie zadań wykonywanych przez dział administracyjno-gospodarczych.
 2. Uczestniczenie w pracach komisji przy ocenie stanu technicznego budynków.
 3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych nieprzydatnych Lasom Państwowym.
 4. Prowadzenie całokształtu spraw dot. zabezpieczenie /ochronę/ powierzonego mienia, w tym budynków biurowych oraz pozostałych przedmiotów i wyposażenia.
 5. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem OC pracowników.
 6. Prowadzenie spraw remontowo - budowlanych i inwestycyjnych, a w szczególności:
 7. zlecanie przeprowadzenia okresowych przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

 8. zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych,

 9. zlecanie kosztorysowania robót budowlanych,

 10. zlecanie wykonawstwa prac,

 11. dokonywanie rozliczeń za wykonane usługi – zakupy, remonty i inwestycje,w tym rozliczenie przeglądów pogwarancyjnych,

 12. zlecanie nadzoru wykonawstwa robót,

 13. przygotowywanie dokumentów i zgłaszanie do odpowiednich organów procesu rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, zgodniez obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

 14. prowadzenie rozliczeń materiałów z odzysku nadających się do dalszego użytku oraz zużytych materiałów,

 15. sporządzanie dokumentacji na rozbiórkę budynków.

 16. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielanie zamówienia, które obejmują:
 17. określenie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedmiotu zamówienia,

 18. ustalenie trybu udzielania zamówienia,

 19. ustalenie szacunkowe wartości zamówienia,

 20. uczestniczenie w opracowaniu projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych prze nadleśnictwo.
 2. Warunki zatrudnienia:

 3. Miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka,
  ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 4. Umowa o pracę na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (od godz. 7:00 do godz. 15:00).

 6. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze przekraczająca cztery godziny dziennie.

 7. Możliwość rozwoju poprzez szkolenia.

 8. Świadczenia zdrowotne i socjalne.

 9. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

 10. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

 11. Wykształcenie wyższe preferowane: administracyjne, leśne.

 12. Staż pracy minimum 5 lat, w tym w Lasach Państwowych minimum 3 lata.

 13. Znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook).

 14. Praktyczna znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP).

 15. Umiejętność tworzenia pism urzędowych.

 16. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 17. Predyspozycje osobowe: samodzielność, dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, rozwinięta umiejętność analitycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole.

 18. Wymagania dodatkowe (preferowane):

 19. Podstawowa znajomość przepisów prawa związanego z gospodarką leśną oraz uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Lasach Państwowych.

 20. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów oraz zastosowania właściwych przepisów prawa, w zależności od rodzaju sprawy.

 21. Prawo jazdy kat. „B”.

 22. Wymagane dokumenty:

 23. CV wraz z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 24. List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem.

 25. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje i nabyte doświadczenie zawodowe – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 26. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu, w tym potwierdzające minimalny staż pracy, określony dla stanowiska – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 27. Kserokopie dokumentów potwierdzające ukończone kursy, szkolenia, przydatne na stanowisku objętym naborem – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 28. Oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – opatrzone własnoręcznym podpisem (załącznik nr 3).

 29. Oświadczenie kandydata/ki o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2).

 30. Kwestionariusz osobowy kandydata/tki do pracy w LP (załącznik nr 1).

 31. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty, wraz z danymi kontaktowymi należy składać do dnia 17.06.2022r. do godziny 15.00 w jeden z następujących sposobów:

 1. osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w dni robocze, w godzinach 7:00 – 15:00.

 2. pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Każda forma dostarczenia ofert powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych”, wraz z danymi kontaktowymi kandydata/tki.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu dokumentów do Nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. Informacje dodatkowe:

 2. Kandydaci spełniający wymagania formalno-merytoryczne, po zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, o jego terminie i miejscu, powiadomieni zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 3. Oryginały złożonych kopii dokumentów prosimy zabrać ze sobą, celem przedłożenia do wglądu komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Do udzielania informacji w sprawie naboru, upoważniony jest specjalista
  ds. Kadr i Płac – Pani Ewa Szczęsna (telefon: 29 74 540 32 wew.* 131).

 5. Aplikacje kandydatów, którym nie zaproponowano nawiązania stosunku pracy, zostaną zniszczone w terminie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

 7. Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka nie zwraca kandydatom kosztów, związanych z rekrutacją.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46M/E (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka w załączniku nr 3 zamieszcza klauzulę informacyjną o postępowaniu z danymi osobowymi, uzyskanymi na potrzeby rekrutacji.

 

Marek Bączek
Nadleśniczy